วันเปิดทำการ

วันที่เปิดทำการ Open Daily   

วันทำการ
Open Day
เวลาทำการ
Open Hours
ทุกวัน
Everyday

05.00 น.- 20.00 น.
05.00 am.- 08.00 pm.

Remark : Thungnui hot spring will be resume open on 1 January 2022