ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม  :  Hot Spring Entrance Fees

อัตราค่าธรรมเนียมชาวไทย
Thai Nation
ราคา (บาท)
Price (ฺBaht)
ผู้ใหญ่
Adult
50
เด็ก
Child
30

อัตราค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
Foreigner
ราคา (บาท)
Price (ฺBaht)
ผู้ใหญ่
Adult
100
เด็ก
Child
60

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมถึงค่าเข้าชม ค่าแช่เท้า ค่าแช่บ่อน้ำร้อนและผ้าเช็ดตัวเรียบร้อยแล้ว